HET ONDERSTEUNINGSPLAN 
Het wettelijk verplichte Ondersteuningsplan geeft richting aan de wijze waarop Passenderwijs haar opdracht binnen de wet Passend Onderwijs invulling geeft. Deze beleidsdocumenten zijn de basis voor al het handelen van het samenwerkingsverband. De documenten zijn bestuurlijk vastgesteld voor 4 jaar (periode 2014-2018). Binnen het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) hebben de bevoegde wethouders van de betrokken gemeenten akkoord gegeven en heeft ook de Ondersteuningsplanraad (OPR) instemming verleend. Aan het eind van het schooljaar worden alle tussentijdse wijzigingen uit de voortgangsparagraaf gewijzigd in het Ondersteuningsplan. Een update wordt aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst.

ONDERSTEUNINGSPLAN EN BIJLAGEN