poortwachtersfunctie

Vergoede zorg aan kinderen met ernstige dyslexie

Bij kinderen met ernstige leesproblemen kan er sprake zijn van dyslexie. Vanuit de Jeugdwet worden de kosten voor onderzoek en de behandeling van ernstige dyslexie  vergoed door de gemeente. De aanvraag voor onderzoek en/of behandeling kan door ouders gedaan worden bij de Poortwachter dyslexie van Passenderwijs. De poortwachter geeft een inhoudelijk advies over de aanvraag. De gemeente waar het kind woonachtig is, zal vervolgens besluiten of het onderzoek en/of de behandeling toegekend wordt.

lezenderwijs logo
Wat houdt het in?

Ernstige Dyslexie (ED)

Het leren lezen verloopt bij de meeste kinderen vlot en goed. Sommige kinderen hebben meer hulp nodig om tot lezen te komen. Het is de taak van school om goed leesonderwijs te bieden. School heeft verantwoordelijkheid om achterstanden tijdig te signaleren, extra hulp te bieden en ouders te informeren. Wanneer er, ondanks intensief oefenen, weinig tot geen vooruitgang geboekt wordt, kan er sprake zijn van dyslexie.

Met dyslexie wordt bedoeld: “Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.” (Stichting Dyslexie Nederland, 2016).

In de nieuwste richtlijn, het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDDB 3.0),  zoals gebruikt wordt door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, spreekt over  “Dyslexie is een specifieke en hardnekkige lees- en spellingstoornis met een basis in de neurobiologische ontwikkeling, die niet verklaard kan worden door een algemeen leerprobleem, inadequaat onderwijs of sensorische beperkingen” (PDDB 3.0, 2021)

Wanneer er sprake is van een ernstige en hardnekkige uitval op woordlezen en deze niet op een andere manier verklaard kan worden, kan er sprake zijn van Ernstige Dyslexie (ED). Leerlingen met ernstige dyslexie komen in aanmerking voor vergoede dyslexie zorg.

Meer informatie over dyslexie en de vergoede dyslexiezorg, vindt u op de website van Dyslexie Centraal en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

 

Regio Utrecht West

De Poortwachtersfunctie

Om voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen moet een leerling voldoen aan een aantal criteria. De poortwachters van samenwerkingsverband Passenderwijs kijken of een leerling voldoet aan de criteria van de vergoede dyslexiezorg en geven inhoudelijk advies of een leerling in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek of vergoede behandeling. Vervolgens besluit de gemeente op basis van dit inhoudelijke advies over de toekenning hiervan. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet.

Passenderwijs voert de poortwachtersfunctie uit in de regio Utrecht West. Utrecht West bestaat uit de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Oudewater, Montfoort en  Woerden.

Het proces

Van aanmelding tot advies

Vergoede dyslexie valt onder de Jeugdwet. Dit maakt dat ouders de aanmelding doen.

Ouders vullen het aanmelding- en toestemmingsformulier in. Dit formulier kan gemaild worden naar het Loket van Passenderwijs (loket@passenderwijs.nl). Het formulier kan ook via de school gemaild worden naar het Loket. Denk eraan dat dit op een veilige manier gebeurd, gezien de persoonsgegevens in dit document.

Op basis van deze aanmelding wordt er, binnen zeven werkdagen, een groeidocument aangemaakt voor de leerling. Ouders en school krijgen hiervoor een link toegestuurd.

Let op: Kinderen vanaf 13 jaar komen niet in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg. U kunt contact opnemen met de school voor meer informatie.

Let op: Woont het kind in onze regio, maar staat de school buiten de regio (in een andere gemeente), laat de school dan eerst contact opnemen met de poortwachters. Dit voorkomt problemen met de aanvraag. 

Het Groeidocument van Passenderwijs wordt gebruikt als veilige online omgeving, om het dossier van het kind over te kunnen dragen. Een groot deel van het Groeidocument zal echter niet gebruikt worden, omdat enkel voor dyslexie een aanvraag wordt gedaan.

De school vult het blad ‘Algemene gegevens’ in en school en ouders vullen een vragenlijst in. Deze vragenlijsten staan in de map met bestanden van het Groeidocument. U kunt de vragenlijsten hier alvast bekijken:

Vragenlijst school
Vragenlijst ouders

(Pas op met het opslaan van deze bestanden; de formulieren zijn aan (kleine) wijzigingen onderhevig. Op dit moment werken we met de versie van januari 2023. In het Groeidocument hangen altijd de meest recente versies van deze formulieren.)

Daarnaast is de vraag aan school het volgende aan te leveren:

 • relevante verslagen om tot een goede oordeelsvorming te komen, denk aan onderzoeksverslagen
 • recente uitdraai LVS (met aanduiding van E scores)
 • ondersteuningsplannen
 • recent geanonimiseerd groepsoverzicht met lees- spellingsresultaten van de klas

 

Als het dossier volledig is, mailt de school dit naar het Loket. De poortwachters beoordelen of het dossier volledig aangeleverd is, om een advies te kunnen geven.

De poortwachter kan het dossier in het Groeidocument inzien voor beoordeling.

 Zij stelt vast of een dossier compleet is om tot advisering over te gaan. Indien nodig volgt er een verzoek tot meer of verhelderende informatie aan de school. De ouders en scholen lezen dit bericht in het ‘Loket’, van het Groeidocument. Zij ontvangen een mailtje indien er iets in dit logboek is gewijzigd.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van het volledige dossier, geeft de poortwachter inhoudelijk advies of het kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexieonderzoek en -behandeling. Dit advies wordt geplaatst in het Groeidocument.

Ouders en school ontvangen hiervan bericht. Ouders kunnen binnen drie werkdagen reageren op het advies van de Poortwachter. Indien er geen reactie volgt, wordt het advies doorgegeven aan de gemeente. Zij nemen een besluit en geven bij een positief besluit een beschikking af. De gemeente stuurt deze naar de gekozen zorgaanbieder.

Wij onderzoeken op dit moment de mogelijkheid voor ouders tot het aanvragen van een second opinion over het inhoudelijke advies.

de poortwachters

irena de visser-radojewski stichting passenderwijs

Irena de Visser-Radojewski

liesbeth de la porte stichting passenderwijs

Liesbeth la Porte

Maxime Heuff

De poortwachters zijn voor vragen of overleg bereikbaar via poortwachter@passenderwijs.nl.
Aanmeldingen kunnen worden gedaan bij het Loket (loket@passenderwijs.nl) (zie: het proces).

t
FAQ

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Het dossier van de leerling kan doorgestuurd worden naar de poortwachters wanneer de leerling tot de zwakste 10% behoort wat betreft woordlezen. Dit betekent concreet dat leerlingen met een E-score/V-(min)-score op lezen– mits vastgesteld op minimaal drie opeenvolgende hoofdmeetmomenten en na aanbod van extra zorg/specifieke interventies (minimaal twee interventieperioden van elk 10-12 weken lang) – kunnen worden doorgestuurd naar de vergoede dyslexiezorg.

Overleg de aanmelding altijd samen met de school van uw kind. Zij kunnen u precies vertellen of het kind al aan de criteria voldoet.

Welke richtlijnen worden gehanteerd door de poortwachter?

De poortwachters volgen de richtlijnen die zijn opgesteld door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Het NKD heeft een protocol ontwikkeld waar de criteria en de kenmerken van vergoede zorg voor ernstige dyslexie (ED) zijn beschreven. Meer weten? Kijk ook op nkd.nl.

Bij mijn kind is er ook sprake van een andere stoornis, zoals ADHD of autisme (comorbiditeit). Komt mijn kind nu niet in aanmerking voor vergoede zorg?

Dyslexie gaat relatief vaak samen met andere ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, ASS, OCD, DCD en TOS. Het is aan de zorgaanbieder om te kijken in hoeverre de andere stoornissen invloed hebben op de mogelijke dyslexiebehandeling. Het is aan de zorgverlener om op basis van het onderzoek te bepalen of de dyslexiebehandeling bij een kind uitvoerbaar is of dat een andere zorgroute de voorkeur heeft. Afhankelijk van eventuele bijkomende (subklinische) klachten of problemen, zal hier in het zorgplan en/of behandelplan ook aandacht voor worden ingeruimd. Wanneer de behandeling van de comorbide stoornis bij een andere zorginstelling plaatsvindt dan de dyslexiebehandeling, is het cruciaal dat beide instellingen en/of behandelaren een nauwe samenwerking aangaan om beide behandeltrajecten zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Waarom komen alleen kinderen met ernstige dyslexie (ED) in aanmerking voor de vergoede zorg?

De vergoedingsregeling richt zich op de leerlingen die de meeste hinder ondervinden van hun problemen met het lezen. Het gaat om leerlingen waarbij sprake is van een forse achterstand bij het lezen van woorden, maar waarbij ook gerichte, extra begeleiding op school onvoldoende verbetering oplevert. Deze groep van kinderen met een vermoeden van ernstige dyslexie is het meest gebaat bij diagnostiek en eventueel behandeling in de gezondheidszorg. Het is aan de diagnosticus om te bepalen of er sprake is van ernstige dyslexie.

Kan ik mijn kind ook aanmelden bij enkel een ernstige achterstand op spellen, en geen of een kleine achterstand bij het lezen?

Nee, er moet in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen: kinderen moeten op drie opeenvolgende hoofdmeetmomenten voor woordlezen een V-(min)-score of E-score behalen (laagste 10% normgroep). Daarnaast kan ook sprake zijn van een (ernstig) spellingprobleem, maar voor de criteria voor doorverwijzing naar vergoede zorg is een ernstig woordleesprobleem een noodzakelijke voorwaarde.

Ik heb vragen over het advies, waar kan ik terecht?

U kunt contact opnemen met Irena de Visser, de poortwachter. Zij is bereikbaar per mail: poortwachter@passenderwijs.nl of telefonisch via het kantoor van Passenderwijs: 0348-412706

Hoe gaat het verder na het advies van de poortwachter?

Als het advies is gegeven en u bent het hier niet mee eens, kunt u een second opinion aanvragen binnen drie werkdagen. Als we niets horen, gaat het advies automatisch naar de gemeente waarin u woont. Deze gemeente neemt het daadwerkelijke besluit en stelt een toekenning op, bij een positief besluit. De toekenning wordt automatisch naar de aanbieder van uw voorkeur gestuurd. Zij maken verdere afspraken met u over de zorg voor uw kind.

Mocht u het niet eens zijn met het besluit van de gemeente, dan kunt u bij hen via de bezwaar en klachtenregeling uw reactie kenbaar maken.

Welk lvs moet ik meesturen?

Het overzicht waarin wij de scores/vaardigheidscores kunnen zien en waarop de A-E scores duidelijk zijn. Het is fijn als we een compleet overzicht hebben vanaf de kleuterperiode en dat begrijpend lezen en rekenen in het overzicht is opgenomen.

Moet ik alle informatie rondom de interventies op niveau twee en drie invullen? Ik heb de handelingsplannen toch al toegevoegd?

De interventies op niveau 2 en 3 moeten in het schoolformulier overzichtelijk worden ingevuld. Met foutenanalyse en gerichte interventies daarop. We gebruiken de handelingsplannen als naslagwerk, als het overzicht niet geheel duidelijk is. Bij een duidelijk overzicht, hoeven de handelingsplannen dus niet meegestuurd te worden (mocht het niet duidelijk genoeg zijn, vragen we om verduidelijking).

Welke methodes/werkwijzen kan ik op zorgniveau 3 gebruiken?

Op de website van Dyslexie Centraal staan suggesties voor methoden die gebruikt kunnen worden voor ondersteuning op zorgniveau 3. Ook staat daarin een tool waarin je kunt screenen of de methode die je wil gebruiken (en niet op de lijst staat) wel aan de voorwaarden voldoet.

Een leerling heeft één keer een D score, mag ik nog aanmelden voor ED zorg?

Nee, drie keer een E score op drie achtereenvolgende hoofdmetingen is één van de criteria.

Mag ik op spelling aanmelden?

Volgens de nieuwe richtlijnen mag je niet meer op spelling aanmelden

Een leerling heeft één keer een D score, mag ik nog aanmelden voor ED zorg?

Nee, drie keer een E score op drie achtereenvolgende hoofdmetingen is één van de criteria.

Welke tips zijn er voor school om het schoolformulier in te vullen en de juiste gegevens aan te leveren?

 • Vul het schoolformulier volledig in en bedenk dat wij de leerling niet kennen en dat we niet altijd weten wat de situatie op school is. Geef een omschrijving waarom je denkt aan dyslexie en zorg dat de situatie van de leerling gaat leven;
 • Check voor inzending:
  • Hebben ouders één zorgaanbieder gekozen?
  • Check of alle relevante bijlagen in het Groeidocument hangen (dus als ouders hebben aangegeven dat er logopedie is geweest, vraag het eindverslag op, want dat moet er in);
 • Een goede argumentatie waarom je denkt aan dyslexie, maakt je aanmelding sterker. Dus niet: ‘X is niet vooruitgegaan na intensieve ondersteuning’. Maar… ‘X laat vanaf de kleutergroepen kenmerken van dyslexie zien. Hij heeft moeite met het aanleren van de klank-tekenkoppeling, met auditieve opdrachten. De analyse en synthese verlopen moeizaam. Daarnaast heeft hij woordvindingsproblemen en moeite met de uitspraak.’
 • Met betrekking tot het LVS:
  • Geef de letterscore aan en niet alleen de romeinse cijfer score. Een V score is vaak een D-score;
  • Geef duidelijk aan welke hoofdmetingen gebruikt worden;
  • In groep 3 worden kaart 1+2 in de eerste hoofdmeting afgenomen, aan het eind van het schooljaar 1+2+3. Bij een doublure groep 3 alle drie de kaarten;
  • Gebruik de meest recente DMT toets.

Een andere vraag?

Irena de Visser-Radojewski is een van de poortwachters. U kunt met vragen bij haar terecht via het onderstaande telefoonnummer of via poortwachter@passenderwijs.nl.