Missie Passenderwijs

Voor elk kind een passend aanbod!

Passenderwijs is één van de 77 samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs. Alle basisscholen uit de gemeenten Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Woerden, Oudewater en Montfoort zijn aangesloten. Wij zien het als onze missie om kinderen voor te bereiden op en actieve, zelfstandige deelname aan de maatschappij. Dit vanuit de inclusiegedachte en in samenwerking met ouders en netwerkpartners. Dit doen wij vanuit een wettelijke opdracht.

Waar staan we voor?

Visie en strategie

Passenderwijs wil in samenwerking en afstemming met netwerkpartners op basis van ondersteuningsbehoeften en inclusiegedachte een zo thuisnabij mogelijk passend aanbod voor elk kind realiseren.

Ondersteuningsbehoeften

Bij het bepalen van een passend aanbod zijn de ondersteuningsbehoeften van school, ouder en kind het uitgangspunt. Binnen deze ondersteuningsbehoeften zijn de onderwijsbehoeften van het kind bepalend voor de ondersteuning binnen het onderwijs. Hierbij gaat het niet om wat het kind heeft (diagnose), maar om wat het nodig heeft. Daarbij kan de wijze waarop een school de ondersteuning organiseert, verschillen. Dit is afhankelijk van de wijze waarop de school georganiseerd is, het gerealiseerde niveau van basisondersteuning en de (on)mogelijkheden in het bieden van extra ondersteuning.

Inclusiegedachte

Passenderwijs stelt de inclusiegedachte centraal. Iedereen is welkom, hoort erbij en kan meedoen. Verschil in ontwikkeling wordt geaccepteerd (verschil is de norm) en vormt de basis voor ondersteuning op maat. Er wordt gedifferentieerd waar mogelijk waardoor kinderen naar vermogen meedoen, en zo veel mogelijk samen leren en leven in de eigen buurt. Regulier waar het kan, speciaal waar het moet! Hierbij speelt ook de thuisnabijheid een rol.

Passend aanbod voor elk kind

Door samenwerking en afstemming met netwerkpartners als gemeente, regionaal bureau leerplicht, uitvoerders van jeugdhulp en JGZ zijn we in staat om samen met ouders een passend aanbod voor elk kind te realiseren.

Kwalitatief goed onderwijs

Wij willen onze missie en visie realiseren door het bieden van kwalitatief goed onderwijs, waarin een goed toegeruste leerkracht en intern begeleider belangrijke factoren zijn. Het eigenaarschap van het ondersteuningsproces aan het kind ligt bij de school. Het samenwerkingsverband heeft een ondersteunende rol, middels het beschikbaar maken van specifieke expertise en middelen in de arrangementen extra ondersteuning.

i
Ondersteuningsplan

Alle afspraken in een overzichtelijk plan

Alle afspraken rondom werkwijze en samenwerking, doelen om Passend Onderwijs verder te bevorderen en uitgangspunten, missie en visie zijn in het Ondersteuningsplan vastgelegd. Dit Ondersteuningsplan is het resultaat van een traject waarin Passenderwijs en haar kernpartners met elkaar hebben nagedacht over de wijze waarop we met elkaar passend onderwijs in deze regio willen vormgeven.

Ons aanbod

Welke ondersteuning kunt u bij Passenderwijs aanvragen?

Binnen de regio zijn afspraken gemaakt over wat scholen kunnen bieden binnen de basisondersteuning. Zij kunnen gebruik maken van de Dienstverlening van Passenderwijs, om daarmee aan de onderwijsbehoeften van leerlingen tegemoet te komen.

Voor leerlingen met onderwijsbehoeften binnen de Extra Ondersteuning kunnen scholen gebruik maken van het aanbod van Passenderwijs. Er zijn arrangementen beschikbaar en het is mogelijk om een leerling te verwijzen naar het S(B)O.

In samenwerking met gemeenten zijn binnen de regio een aantal voorzieningen beschikbaar.

Een andere vraag?

U kunt met vragen bij het secretariaat terecht.