Preventief zorgoverleg rondom school

Meerpartijenoverleg

Het zoeken naar de verbinding met de lokale toegang van de jeugdhulp, het zo preventief inschakelen van hulp en zo vroeg mogelijk signaleren van zorg, zijn blijvende aandachtspunten binnen het onderwijs. Binnen Passenderwijs wordt door veel scholen een meerpartijenoverleg (MPO) georganiseerd, met als doel (complexe) problematiek vroegtijdig en in samenwerking te bespreken.

;
Structureel en preventief

Waarom is het MPO belangrijk?

Veel scholen van Passenderwijs organiseren het MPO. Dit structurele overleg wordt 2 tot 3 keer per jaar georganiseerd door de intern begeleider. Doelstelling is het bespreken van complexe casuïstiek met de kernpartners in en om de school. Ook ontwikkelingen binnen het zorgsysteem van de school komen aan de orde.

Naast Passenderwijs (coördinator of begeleider passend onderwijs) kunnen de volgende kernpartners deel nemen aan het MPO: jeugdarts (preventieve taak in het sociale domein), contactpersoon van de lokale toegang jeugdhulp bij de gemeente en de schoolbegeleidingsdienst. De school bepaalt de deelnemers aan het MPO. Leerlingen worden kort en met toestemming van ouders besproken.

Wil je deelnemen of heb je een andere vraag?

Neem contact op met de coördinatoren.