Diagnostisch onderzoek de Ronde Venen

Handelingsgerichte diagnostiek

De gemeente De Ronde Venen stelt middelen ter beschikking om met behulp van handelingsgerichte diagnostiek, de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart te brengen.

;
Wat houdt het in?

Onderwijsbehoeften staan centraal

Het doel van de inzet van handelingsgerichte diagnostiek is om de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart te brengen, leidend tot passende ondersteuning voor leerlingen binnen de gemeente De Ronde Venen. Per school is een beperkt aantal middelen beschikbaar; de school bepaalt voor welke leerlingen onderzoeksgelden worden ingezet.

De kadernotitie, ten grondslag liggend aan dit beleid, leest u hier.

Het proces

Van aanmelding tot uitvoering

De middelen voor handelingsgerichte diagnostiek en consultatie worden middels een aanvraagformulier aangevraagd bij het Loket van Passenderwijs.

Het Loket beoordeelt de aanvraag. Als de aanvraag wordt toegekend, wordt de financiële bijdrage overgemaakt naar het bestuur van de school.

Voor elke school is een bepaald budget beschikbaar per kalenderjaar, naar rato van het aantal leerlingen van de school.

Bij bereik van het plafond op schoolniveau, wordt aan het bevoegd gezag gevraagd of er gebruik gemaakt mag worden van de middelen van andere scholen binnen hetzelfde bestuur.

Per 1 oktober worden de nog niet ingezette middelen vrijgegeven en kunnen alle scholen een beroep doen op deze middelen. Dit om te voorkomen dat middelen niet ingezet worden.

De school koopt zelf het betreffende onderzoek in bij een externe partij, zoals de schoolbegeleidingsdienst of lokale aanbieders.
Het toegekende bedrag vergoed het grootste deel van een handelingsgericht onderzoek. Er zal ook nog een bijdrage van de school nodig zijn.