Organisatiestructuur

Hoe zijn we georganiseerd?

Passenderwijs is een netwerkorganisatie waarbinnen scholen en kernpartners met en voor elkaar hard werken om kinderen passend onderwijs te bieden. Het is een flexibele organisatie met een beperkte vaste kern collega’s voor continuïteit en een flexibele schil voor de inhuur van specifieke expertise. Scholen voldoen aan de basisondersteuning, waarbij Passenderwijs in staat wordt gesteld om extra ondersteuning centraal te organiseren.

Bestuur

In de regio zijn 35 schoolbesturen actief. Deze zijn allen vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Passenderwijs. Het bestuur bestaat uit één uitvoerende bestuurder en ten hoogste vijftien niet-uitvoerende bestuursleden. Het bestuur wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De uitvoerende bestuurder heeft de titel directeur-bestuurder, hij heeft de dagelijkse leiding.

Team

De directeur-bestuurder wordt ondersteund door drie coördinatoren. De medewerkers in dienst van de Stichting Passenderwijs zijn ondersteunend (secretariaat) en uitvoerend (begeleiders Passend Onderwijs). De begeleiders Passend Onderwijs vormen samen met extern ingehuurde expertise ‘het Regioteam’. Vaste externe experts komen vanuit de diensten Fritz en De Kleine Prins, verbonden aan het speciaal onderwijs.

De begeleiders Passend Onderwijs zijn niet verbonden aan een school; ieder heeft zijn/haar eigen expertise.

Directie Adviesgroep (DAG)

De directie wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de Directie Adviesgroep (DAG). Deze groep is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld en draagt zorg voor communicatie richting het onderwijsveld. De DAG is een belangrijke bron voor informatie en realiseert draagvlak voor beleidsontwikkeling.

Taakgroep

De Taakgroep bestaat uit vertegenwoordigers van ieder IB-netwerk en de coördinatoren van Passenderwijs. De taakgroep fungeert als klankbord vanuit het onderwijsveld en heeft een belangrijke rol in de inhoudelijke voorbereiding van IB netwerken en studiedagen. Naast beleidszaken, ontwikkelingen en inhoudelijke thema’s staat het IB netwerk in het teken van intervisie en uitwisseling.

OPR en MR

De medezeggenschap is georganiseerd middels de Ondersteuningsplanraad (OPR – onafhankelijk medezeggenschapsorgaan) samengesteld uit personeel en ouders van scholen) en de medezeggenschapsraad (MR – behartigt de belangen van het personeel), waarin personeel en ouders van scholen zijn vertegenwoordigd, en middels de Medezeggenschapsraad (MR), die de belangen van het personeel behartigd. Meer informatie, documenten en notulen van de OPR vindt u op deze pagina. 

Meer informatie en handige links