Eigen ondersteuningsbudget (EOB)

Extra financiële middelen

Met dit arrangement krijgt de school tijdelijk beschikking over extra financiële middelen om een leerling extra te kunnen ondersteunen.

logo lerenderwijs
Wat houdt het in?

Uitdagende opdrachten voor specifieke onderwijsbehoeften

De school ontvangt tijdelijk extra financiële middelen om beter aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van een leerling.

Onderwijsbehoeften kunnen liggen op sociaal-emotioneel gebied, voortkomen uit een overstap naar een nieuwe school of onderwijsbehoeften als gevolg van een beperking.

Het gaat hierbij om extra ondersteuning voor de leerling, waarbij een intensief aanbod noodzakelijk is en die meer vraagt dan vanuit de basisondersteuning geboden kan worden.

De school stelt een OPP op, indien die niet aanwezig is een plan van aanpak, waarin duidelijk staat omschreven aan welke doelen gewerkt gaat worden. Voor didactische ondersteuning kan een EOB aangevraagd worden als de leerling een aanbod nodig heeft op leerroute 3 van Passende Perspectieven.

Het is ook mogelijk om een EOB op groepsniveau aan te vragen. Hierbij gaat het om meerdere leerlingen binnen één school die op basis van éénzelfde aanpak geholpen kunnen worden in hun extra ondersteuningsbehoeften.

Het proces

Van aanmelding tot toekenning

De school vraagt een groeidocument aan bij het Loket: loket@passenderwijs.nl. Vervolgens wordt het groeidocument ingevuld door school. Ouders ondertekenen een toestemmingsverklaring.

In het groeidocument wordt bij voorkeur een OPP toegevoegd. Mocht dit niet beschikbaar zijn, kan er ook een plan van aanpak worden toegevoegd.

De volgende informatie moet hierin opgenomen zijn:

  • het concrete doel dat de school realiseert met inzet van EOB.
  • activiteiten welke worden ingezet om het doel te bereiken.
  • begroting van de activiteiten zodat inzichtelijk is welk budget wordt aangevraagd.
  • periode waarin de activiteiten plaatsvinden.
  • de wijze waarop de activiteiten geëvalueerd worden

Het Loket beoordeelt het dossier en neemt indien nodig contact op met de school voor aanvullende informatie. Vanuit het Loket wordt een begeleider Passend onderwijs gevraagd om een samenvattend beeld te schrijven ter voorbereiding van de bespreking in de Centrale Toekenningscommissie (CTC).

Besluit tot toekenning danwel afwijzing vindt plaats door de CTC. Dit besluit is te lezen in het Groeidocument.

Aan het eind van de periode wordt de inzet door de school vanuit het EOB geëvalueerd in het groeidocument.

Meer informatie en handige links