Ondersteuning van de groep

Als de groepsdynamica extra aandacht vraagt

In elke groep is de groepsdynamica een punt van aandacht, met name in het eerste deel van het schooljaar. In sommige groepen is de dynamiek een blijvend punt. Het is verstorend voor het onderwijsleerproces. Passenderwijs biedt voor een aantal groepen een intensieve training, gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden, welke leiden tot meer gewenst gedrag en een betere werkhouding.

Wat houdt het in?

Co-teaching in de groep

De principes van co-teaching worden gebruikt. Samen met de school wordt gezocht naar het hervinden van een optimaal (pedagogisch en didactisch volwaardig) klassenklimaat in de groep. Het uitgangspunt is de onderwijsbehoefte van de groep. Leerlingen voelen zich voldoende competent en autonoom, t.a.v. de leerstof. De onderlinge relaties staan centraal.

Een arrangement wordt toegekend vanaf groep 5. Vanaf deze leeftijd zijn kinderen in staat tot voldoende zelfreflectie om het arrangement te kunnen volgen.

Een belangrijke voorwaarde is dat de verhouding draagkracht en draaglast bij de leerkracht voldoende in balans is. In de training wordt vanuit een voorbeeldrol het handelingsrepertoire van de leerkracht/ school vergroot en ingezet op de driehoek kind-ouders-school. Het gaat om een systeemgericht arrangement dat schoolbreed wordt ingezet. Dat wil zeggen dat naast de leerkracht, de groep en de ouders ook de ib’er en/of directie betrokken is.
Het proces

Van aanmelding tot toekenning

De groep wordt aangemeld middels het Groeidocument. In dit document is een apart deel voor de groepsinformatie beschikbaar. De aanmelding wordt in het Loket bekeken, waarna de begeleider contact zoekt met de school voor een eerste observatie.

Het advies aan de scholen is om eerst contact op te nemen met Passenderwijs voordat zij beginnen met het aanvragen van een traject in het Groeidocument. Er kan contact worden opgenomen met Kirsten van Rooijen (k.vanrooijen@passenderwijs.nl).

Let op: Dit arrangement wordt toegekend vanaf groep 5!

Het groepsarrangement wordt toegekend vanuit het Loket, op basis van de informatie van de school en observatie van de begeleider.
Maximaal 7 dagdelen, bij voorkeur startend na een vakantie.

Meer informatie en handige links