Ondersteuning van de school

Systeemgerichte ondersteuning bij specifieke onderwijsbehoeften

Door het vergroten van de deskundigheid van de leerkracht, de intern begeleider, schoolteam en de ouders, wordt het systeem rondom het kind ondersteund bij het bieden van een zo passend mogelijk aanbod.

Wat houdt het in?

Ondersteuning op het proces

Bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, welke de basisondersteuning overstijgen, worden school en ouders handelingsgericht ondersteund bij het vormgeven van passend onderwijs.

Hierbij is het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) leidend. De doelen, zoals school deze heeft opgesteld, worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De begeleider Passend Onderwijs observeert en adviseert hierin, waarmee de begeleiding vooral procesgericht is. Het uitgangspunt is het zodanig aanpassen van de schoolomgeving dat binnen een reguliere setting onderwijs kan worden geboden.

Uiteraard zijn het welbevinden van het kind en de (on)mogelijkheden van de school hierin belangrijke factoren.

In dit arrangement zitten drie fasen van begeleiding: een opstart-, uitvoerings- en evaluatiefase. School stelt een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op met hulp van de begeleider en er wordt vastgesteld welk arrangement eventueel nodig is als vervolg. Indien nodig en mits er toestemming is van ouders, wordt handelingsgerichte diagnostiek en/of met uitzondering een Kort Tijdelijke Observatie (KTO), ingezet. Zie voor verdere toelichting, bijlage B van het ondersteuningsplan.

Tijdens de uitvoeringsfase kan de begeleider Passend Onderwijs individueel met het kind aan de slag, binnen de gestelde doelen van het OPP. Dit is in principe een uitzondering en het wordt ingezet als specialistische kennis van de betrokken begeleider wordt gevraagd, maar het is altijd in overleg met ouders en school. Hierbij is het noodzakelijk dat de individuele begeleiding gericht is op doelen die het onderwijsleerproces bevorderen. De begeleiding van het kind kan middels diverse methodieken plaatsvinden, bv. kindgesprekken, gedragsinterventies, passende perspectieven etc.

Het proces

Van aanmelding tot toekenning

De hulpvraag van de school is leidend. Het kind wordt aangemeld via het Groeidocument bij het Loket. Na bespreking in het Loket, start de begeleiding op in de opstartfase.
Toekenning van uren begeleiding in dit arrangement vindt plaats in het Loket. Indien school ook een EOB aanvraagt wordt dit toegekend in de CTC.
De duur van dit arrangement betreft 20-35 uur na de opstartfase. De richtlijn is dat dit arrangement in 1 jaar wordt afgerond.

Meer informatie en handige links