Passend onderwijs

Een school zoeken

Om uit te zoeken welke school bij jouw kind past, kijk je eerst wat je kind nodig heeft. Kijk voordat je je kind bij een school aanmeldt, rond bij verschillende scholen. Vraag om een kennismakingsgesprek met de directeur of intern begeleider (IB’er).

Ga snel naar

Passend onderwijs

Ondersteuning op school

Samenwerken met school

Informatie delen

Ouder-en jeudsteunpunt

Wat kan een school bieden?

Ondersteuningsmogelijkheden

Het is belangrijk om goed te kijken wat een school voor jouw kind kan doen. Sommige hulp moet de school altijd kunnen geven. Dat heet de basisondersteuningHulp die een school moet kunnen geven bij problemen die regelmatig voorkomen bijvoorbeeld hulp bij lees- en rekenproblemen.. Maar kijk ook goed wat de school voor jouw kind kan doen als extra ondersteuningAls een leerling meer hulp nodig heeft dan de basisondersteuning die de school biedt, kan hij/zij extra ondersteuning krijgen. nodig is. Dat staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP)Een document met informatie over welke ondersteuning de school kan geven.. Je vindt het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgidsEen document met informatie voor ouders over de belangrijkste zaken over het komende schooljaar. of apart op de website van de school. Kun je het schoolondersteuningsprofiel niet vinden? Vraag er dan om bij de school.
Kijk voordat je je kind bij een school aanmeldt, rond bij verschillende scholen:

  • Vraag om een kennismakingsgesprek met de directeur of intern begeleider (IB’er)Een medewerker binnen de school die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg coördinerende en begeleidende taken heeft..
  • Vraag om een rondleiding door de school en vraag welke hulp de school vaak geeft.
  • Hoe denken ze erover om iets extra’s voor een leerling te doen?
  • Je kunt ook andere ouders vragen of zij tevreden zijn over de school.
  • Hoe vind je de sfeer op school? Voelt het goed en past het bij jou en je kind?

Samenwerking voorschoolse voorzieningen

Het kan zijn dat uw kind naar een voorschoolse voorziening gaat en er zorg is over de overstap naar het onderwijs. Mogelijk is de verwachting dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op de basisschool of is er twijfel of regulier basisonderwijs passend is. In dat geval kan er door de voorschoolse voorziening of door u als ouders contact opgenomen worden met Passenderwijs. Wij denken dan mee waar het best passend onderwijs geboden kan worden aan uw kind.

FAQ

Veelgestelde vragen

Hoe meld ik mijn kind aan op een school?

Scholen gebruiken vaak een aanmeldformulier, maar dit is niet verplicht. Een aanmelding per brief of e-mail is ook een geldige aanmelding. Het kan handig zijn om te vragen om een bevestiging van jouw aanmelding, bijvoorbeeld een e-mail. Zo heb jij bewijs dat de aanmelding is gedaan. Op het aanmeldformulier wordt vaak om veel informatie gevraagd. Scholen vragen om die informatie om ervoor te zorgen dat jouw kind op een goede plek terecht komt en de ondersteuning krijgt die nodig is.

Ook wordt op een aanmeldformulier vaak gevraagd om toestemming om informatie te delen. Of om informatie op te vragen bij bijvoorbeeld de vorige school. Je hoeft niet overal toestemming voor te geven, daar zijn regels voor. Zo moet je van tevoren te horen krijgen om welke informatie het gaat. Je moet ook te horen krijgen waar die informatie voor nodig is en waar de informatie wordt bewaard. En de school moet jou vertellen wie de informatie allemaal kan lezen. Lees hierover meer bij de vraag: Welke informatie moet ik delen met de school?.

Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor speciaal (basis) onderwijs?

Soms is het heel duidelijk dat jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, die een reguliere basisschool in jouw regio niet kan bieden. Dan kan je je kind direct aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Dit gaat op dezelfde manier als op regulier onderwijs. Als je kind al op een reguliere school zit, kan je je kind ook aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Ga dan eerst in gesprek met de school waarop je kind nu zit om te kijken of zij (nog meer of andere) extra hulp en ondersteuning kunnen bieden. Is er sprake geweest van basisondersteuning en moet er extra ondersteuning komen dan moet de school een ontwikkelingsperspectiefEen plan dat de school maakt als een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning. In dat plan staat hoe de school de leerling gaat helpen om zich fijn te voelen en zo goed mogelijk te kunnen leren. Dat doet de school met doelen om aan te werken. opstellen. Dit is ook nodig als school vindt dat je kind beter naar speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs kan.

De school heeft zorgplichtDe plicht van een school(bestuur) om ervoor te zorgen dat elk kind dat bij die school of dat schoolbestuur is aangemeld of ingeschreven onderwijs krijgt dat hij hem of haar past en extra hulp als dat nodig is. vanaf het moment van aanmelden en zorgt voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaringEen verklaring van het samenwerkingsverband dat een kind op een school voor speciaal (basis)onderwijs mag worden ingeschreven.. Na aanmelding onderzoekt de school of zij jouw kind de ondersteuning kan bieden en of zij jouw kind toelaat.

Wat gebeurt er als ik mijn kind aanmeld op een school?

Soms weet je al dat je kind extra hulp nodig heeft als het voor het eerst naar school gaat. Het is goed om dat aan de school te vertellen bij de aanmelding. De school heeft dan zes weken om te onderzoeken welke hulp jouw kind nodig heeft en of zij die kan bieden. Meestal doet de school dat door een ontwikkelingsperspectief (OPP)Een plan dat de school maakt als een leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning. In dat plan staat hoe de school de leerling gaat helpen om zich fijn te voelen en zo goed mogelijk te kunnen leren. Dat doet de school met doelen om aan te werken. te maken. Soms heeft de school meer informatie nodig of moet de school onderzoek doen om te weten welke soort hulp en hoeveel hulp je kind nodig heeft. Dan kan de school vier weken extra tijd nodig hebben.

De school laat jou weten welke informatie of welk onderzoek ze nodig hebben en waarom. De zorgplichtDe plicht van een school(bestuur) om ervoor te zorgen dat elk kind dat bij die school of dat schoolbestuur is aangemeld of ingeschreven onderwijs krijgt dat hij hem of haar past en extra hulp als dat nodig is. van de school begint bij de aanmelding. Als de school de hulp voor jouw kind niet zelf kan geven, helpt de school jou om een andere school te zoeken. Dat hoef je als ouder dus niet alleen te doen. Als er een andere school is gevonden voor je kind, dan meld je je kind aan bij die school. Die nieuwe school heeft dan zorgplicht voor jouw kind. Op dat moment stopt de zorgplicht van de eerste school.

Het kan zijn dat de school of de voorschoolse instelling waar je kind zit, aan het samenwerkingsverbandScholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs die in een bepaald gebied samenwerken om te zorgen voor passend onderwijs in dat gebied. vraagt om mee te denken over wat de best passende plek is.

Kan ik mijn kind bij meer scholen aanmelden?

Dat kan. Maar dat moet je wel vertellen bij de aanmelding. Je moet ook vertellen op welke school jij jouw kind het liefst wil inschrijven. Die school heeft dan de zorgplichtDe plicht van een school(bestuur) om ervoor te zorgen dat elk kind dat bij die school of dat schoolbestuur is aangemeld of ingeschreven onderwijs krijgt dat hij hem of haar past en extra hulp als dat nodig is..

Wanneer schrijft de school mijn kind in?

Het is belangrijk te weten dat een aanmelding iets anders is dan een inschrijving. Na het aanmelden gaat de school kijken of ze jouw kind kunnen inschrijven. De school laat jou altijd in een brief of e-mail weten of je kind wel of niet wordt ingeschreven op de school. De zorgplichtDe plicht van een school(bestuur) om ervoor te zorgen dat elk kind dat bij die school of dat schoolbestuur is aangemeld of ingeschreven onderwijs krijgt dat hij hem of haar past en extra hulp als dat nodig is. van een school begint wel al bij de aanmelding. Dit betekent dat de school ervoor zorgt dat jouw kind passend onderwijs krijgt. Ook als de school jouw kind niet gaat inschrijven. De school gaat dan samen met jou op zoek naar een andere passende plek. Dit kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) of voor speciaal onderwijs (so). Dat staat dan in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs is wel eerst een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)Een verklaring van het samenwerkingsverband dat een kind op een school voor speciaal (basis)onderwijs mag worden ingeschreven. nodig.

Wat als ik al weet dat mijn kind extra hulp nodig heeft?

Soms weet je al voordat je kind naar school gaat, dat hij of zij extra hulp nodig heeft. Dat moet je vertellen bij het aanmelden bij de school. De school gaat dan informatie verzamelen over jouw kind. Dit doen ze omdat ze willen weten welke soort hulp je kind nodig heeft en hoeveel hulp. De school vraagt aan jou als ouder om informatie over jouw kind met hen te delen. Je hoeft niet het hele verslag van een onderzoek aan de school te geven. Bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen instaat. Je kunt ook een deel van het verslag aan de school geven, of alleen een samenvatting. De school vraagt misschien ook om contact met een behandelaar van jouw kind. Je kunt hier vragen over stellen. Welke informatie heeft de school nodig, en waarom? Wie kan deze informatie straks allemaal lezen? En kun jij zelf die informatie ook geven? De school vraagt altijd eerst toestemming aan jou. De school mag niet zonder die toestemming overleggen met anderen buiten de school over jouw kind. De school moet ook toestemming vragen om een verslag van een onderzoek te mogen lezen. De school moet van jou wel genoeg informatie krijgen om te kunnen onderzoeken wat je kind nodig heeft.

Met al deze informatie onderzoekt de school binnen zes weken of ze de hulp kunnen geven die jouw kind nodig heeft. Soms is er een uitzondering, bijvoorbeeld bij de aanmelding voor een nieuw schooljaar. Dit bespreekt de school met jou als ouder. Soms laat de school weten dat er meer tijd nodig is voor het onderzoek. Dan mag de school nog vier weken extra tijd gebruiken. Als duidelijk is wat jouw kind nodig heeft aan onderwijs en extra hulp, kijkt de school of jouw kind dit bij hen kan krijgen. En of de school jouw kind dus kan inschrijven. Van het onderzoek naar wat jouw kind nodig heeft en wat de school voor hem of haar kan doen, maakt de school een verslag. Je kunt vragen om een kopie van dit verslag.

Een nieuwe school heeft zorgplichtDe plicht van een school(bestuur) om ervoor te zorgen dat elk kind dat bij die school of dat schoolbestuur is aangemeld of ingeschreven onderwijs krijgt dat hij hem of haar past en extra hulp als dat nodig is. vanaf het moment van aanmelding. Dat blijft zo, ook als de school jouw kind niet kan inschrijven. Als je kind van school gaat wisselen, en dus al op een school staat ingeschreven, heeft de oude school zorgplicht tot je kind staat ingeschreven op de nieuwe school.

Hoe verloopt de aanmelding in het voortgezet onderwijs?

Na de basisschool gaat je kind naar het voortgezet onderwijs. De overstap van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijke stap. Heeft jouw kind (ook) op de middelbare school hulp nodig? Kijk dan goed of de school dit kan regelen. Bekijk meer informatie over de overstap van het basisonderwijs, naar het voortgezet onderwijs.

Deze teksten zijn (deels) afkomstig uit de brochure ‘Wat is passend onderwijs? Informatie voor basisonderwijs’