Plaatsing in het S(B)O

Toelaatbaarheidsverklaring

Met dit arrangement kan een leerling geplaatst worden in het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Hiervoor moet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband worden aangevraagd.

;
logo lerenderwijs
Wat houdt het in?

Complexe en intensieve onderwijsbehoeften

Indien er sprake is van complexe en intensieve onderwijsbehoeften en een reguliere basisschool hier niet aan tegemoet kan komen, kan een leerling naar het S(B)O verwezen worden.

Naar het speciaal basis onderwijs

Het speciaal basisonderwijs is voor kinderen met lichte leerproblemen, zoals problemen met concentreren of met de motoriek. Het is bedoeld voor kinderen die méér extra hulp nodig hebben dan de basisschool kan geven. De leerkrachten worden ondersteund door diverse deskundigen op het gebied van gedrag, taal en motoriek.
N

Kleinere klassen

N

Meer expertise op het gebied van leer-en gedragsproblemen

N

Mogelijkheid om te leren op aangepast tempo

N

Meer extra hulp

Naar het speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is voor kinderen met zwaardere leerproblemen en/of problemen met hun gedrag. Bijvoorbeeld kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen die niet goed kunnen horen of zien of kinderen met psychische problemen. Passenderwijs werkt samen met SO-scholen rondom
onze regio.
N

Kleine klassen

N

Kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften zitten samen in één klas

Het proces

Van aanmelding tot toekenning

Wanneer een leerling overstapt naar het S(B)O is het samenwerkingsverband meestal al betrokken en is er al een groeidocument ingevuld door school. Indien dit niet het geval is vraagt de school een groeidocument aan bij het Loket: loket@passenderwijs.nl.
Alle relevante informatie wordt toegevoegd aan het groeidocument.

Op basis van het dossier wordt er door 2 onafhankelijke deskundigen (orthopedagoog, kinder- en jeugdpsycholoog) een deskundigenadvies geschreven. In dit advies wordt onderbouwt waarom de deskundige wel/niet denkt dat de leerling toelaatbaar is voor het S(B)O.

Besluit tot toekenning danwel afwijzing vindt plaats door de Centrale Toekenningscommissie (CTC) op basis van bovengenoemde deskundigenadviezen.

Passenderwijs kan met ouders meedenken welke scholen passend zouden kunnen zijn. Er zijn namelijk verschillen tussen S(B)O school in doelgroep een aanbod.

Als de TLV is afgegeven, kunnen ouders hun kind aanmelden bij de gewenste school. De school bepaalt of de leerling plaatsbaar is en zo ja, wanneer er gestart kan worden.

Ouders hebben vrijheid van schoolkeuze. Indien er leerlingenvervoer nodig is, zal de gemeente echter alleen het vervoer vergoeden naar de dichtstbijzijnde passende school.

De geldigheid van de TLV is in principe tot het eind van de basisschoolperiode, maar kan ook voor een kortere periode afgegeven worden als er twijfel is of de beoogde school ook op de langere termijn passend onderwijs kan bieden. De TLV wordt in ieder geval afgegeven voor minstens het huidige plus het eerst volgende schooljaar.

Binnen en buiten de regio van Passenderwijs

Locaties SBO-scholen

In de regio van Passenderwijs zijn er twee SBO-scholen:

Met twee SBO-scholen (de Dolfijn in Uithoorn; de Bloeiwijzer in Amstelveen) die niet binnen de regio van Passenderwijs vallen is er een samenwerking, zodat kinderen zo veel mogelijk thuis nabij naar school kunnen.

Specifieke SO-voorzieningen binnen het SBO

Passenderwijs heeft geen SO-scholen in haar eigen samenwerkingsverband, waardoor leerlingen relatief ver moeten reizen om een SO-school te bezoeken. Om meer thuisnabij onderwijs te bevorderen hebben onze SBO-scholen in de afgelopen jaren een onderwijsaanbod aan specifieke doelgroepen ontwikkeld, vergelijkbaar met het Speciaal Onderwijs. Binnen deze speciale klassen worden kinderen opgevangen, die anders naar een SO-school buiten de regio zouden worden verwezen. De klassen bestaan naast de reguliere SBO-groepen. 

N

Op SBO De Keerkring gaat het om leerlingen met een intensieve onderwijsbehoefte op het gebied van leren. Zij volgen onderwijs op leerroute 4.

N

Op SBO De Kristal is een aanbod voor jonge leerlingen (kleuters) met een intensieve behoefte aan ondersteuning op het gebied van gedrag. Dit aanbod wordt samen met de zorg aangeboden.

De CTC beoordeelt of een kind voor deze voorzieningen in aanmerking komt.

Maarssen
“De Kristal” – Pauwenkamp 347

Woerden
“De Keerkring” – Rembrandtlaan 50

Uithoorn
“De Dolfijn” – Randhoornweg 31

Amstelveen
“De Bloeiwijzer” – Den Bloeyenden Wijngaerdt 2

Meer informatie en handige links