KERNWAARDEN:

  • Het kind staat centraal
  • Binnen de scholen heerst een pedagogisch klimaat van veiligheid en geborgenheid
  • De schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk om een daadkrachtig en besluitvaardig samenwerkingsverband te vormen
  • Passenderwijs is een betrouwbare en herkenbare organisatie
  • Passenderwijs is gericht op samenwerking met en tussen schoolbesturen en ketenpartners

 

MISSIE
Het samenwerkingsverband heeft als wettelijke opdracht ondersteuningsvoorzieningen te realiseren, waardoor kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en kinderen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. Wij vertalen deze opdracht naar de volgende missie:

Voor elk kind een zo thuisnabij mogelijk passend aanbod!

VISIE
Wij zien het bieden van kwalitatief goed onderwijs als vertrekpunt om onze missie te realiseren. De mate waarin een kind dit ontvangt, hangt nauw samen met de aanwezige expertise en capaciteit binnen een schoolteam. Een goed toegeruste leerkracht werkt handelingsgericht, vanuit de onderwijsbehoeften van het kind en wordt hierbij ondersteund door het team als collectief. Een goede samenwerking met ouders speelt een belangrijke rol.

Het samenwerkingsverband realiseert de kaders om kwalitatief goed onderwijs vorm te kunnen geven. Daarvoor realiseren wij een dekkend aanbod van voorzieningen, streven wij naar thuisnabije oplossingen en werken we zo veel mogelijk vanuit een integrale aanpak, om de samenwerking met hulpverlening te zoeken en vanuit 1 plan te werken. Met de inzet van arrangementen in het regulier onderwijs en middels de verbrede toelating op het Speciaal Basisonderwijs (SBO) wordt getracht kinderen, die voorheen aangewezen waren op het Speciaal Onderwijs (SO), binnen de regio een passend aanbod te bieden. Daarbij kent het regulier en speciaal basisonderwijs ook grenzen. Indien het noodzakelijk is, wordt met ouders gezocht naar een passende plek binnen het SO.