Begaafd

HBwijs

Binnen Passenderwijs is behoefte aan extra ondersteuning voor (hoog)begaafde kinderen waarbij het huidige aanbod binnen het regulier of fulltime HB-onderwijs onvoldoende passend is. Op basis van oriënterende gesprekken met alle besturen binnen Stichtse Vecht zijn Wereldkidz (toparrangement) en Scholenstichting Pastoor Ariens (HB-groep Pionier) bereid en in staat om samen met Passenderwijs extra ondersteuning voor deze doelgroep te organiseren.

HBwijs is een arrangement, wat de bovengenoemde scholen kunnen aanvragen bij Passenderwijs. Met het arrangement komen extra middelen vrij, die de school naar eigen invulling kan inzetten. Zo komt de leerling in een kleinere groep, waardoor beter aan de specifieke onderwijsbehoeften tegemoet gekomen kan worden. De scholen beschikken over meer specialistische kennis en hebben specialistisch aanbod, waarover hieronder meer valt te lezen. 

 

 

;
logo lerenderwijs
Wat houdt het in?

Onderwijsbehoeften en aanbod

Kinderen met aantoonbare bovengemiddelde capaciteiten (gemeten op basis van handelingsgerichte diagnostiek (factoranalyse WISC-V met als richtlijn IQ > 130) die ondanks de inzet van gerichte extra ondersteuning:

• zich binnen het reguliere HB-aanbod niet gekend of gehoord lijken te voelen en de aansluiting (didactisch en/of sociaal-emotioneel) met de groep zijn verloren of duidelijk dreigen te verliezen;

• structureel ongewenst of moeilijk te reguleren gedrag laten zien ondanks dat het aanbod extra ondersteuning aantoonbaar is afgestemd op het functioneringsniveau en de cognitieve mogelijkheden van het kind;

• structureel niet-taakgericht gedrag laat zien (vermoedens van onderpresteren), ondanks dat het aanbod extra ondersteuning aantoonbaar is afgestemd op het functioneringsniveau en de cognitieve mogelijkheden van het kind;

• thuiszitten of doorverwezen worden buiten de regio als gevolg van het niet beschikbaar zijn van een passend HB-aanbod

Voortkomend uit de onderwijsbehoeften heeft het kind behoefte aan een aangepaste leeromgeving, welke zich kenmerkt door een kleine groep, een prikkelarme maar een uitdagende omgeving, een voorspelbare structuur, waarin de leerkracht vanuit het perspectief van het kind en kennis van de doelgroep (eventueel samen met andere deskundigen) op basis van het ontwikkelingsperspectief een op het kind afgestemd handelingsgericht HB-onderwijsaanbod kan samenstellen en bieden. 

Het arrangement wordt gekenmerkt door aandacht voor:
• veiligheid en structuur om kinderen tot ontwikkeling te laten komen;
• het leren omgaan met en accepteren van de eigen, kenmerkende onderwijsbehoeften, leidend tot een positief zelfbeeld en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces;
• peers om functionele interacties en/of een samenwerkingsrelatie aan te kunnen gaan
• het voorkomen van motivatieverlies om te leren en te kunnen komen tot leren;
• sociale vaardigheden en het opbouwen van functionele relaties vanuit vertrouwen en zelfvertrouwen, dit als geïntegreerd geheel binnen het dagelijks bewust handelen.

Beide scholen richten het aanbod voor leerlingen op eigen wijze in.
Neem contact op met de school om hierover meer te weten.

KBS De Pionier

https://www.kbspionier.nl/
Contactpersonen: Stephan van Slooten (directeur), Esther Boersma (Intern Begeleider)

 

Wereldkidz Tweesprong

https://tweesprong.wereldkidz.nl/
Contactpersonen: Jantine van der Lecq en Jolanda van Wijngaarden (directie)

Het proces van aanmelding tot toekenning 

Aanvraagroute arrangement

Ouders melden zich bij De Pionier of Wereldkidz met de wens hun kind in te schrijven op de school. Dit kan via een email en hoeft niet via een inschrijvingsformulier. Als ouders mondeling aangeven te willen inschrijven, verzoekt de school om schriftelijke bevestiging per mail. De ontvangst is de start van de zorgplichttermijn.

De zorgplicht gaat in en de school onderzoekt wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en of op de huidige school een passend aanbod kan worden geboden. Hierbij wordt gekeken naar alle opties binnen de basisondersteuning van de school (reguliere- en voltijds HB-groepen).

De school van aanmelding beslist of zij aan de onderwijsbehoeften van de leerling kunnen voldoen en of zij de leerling kunnen plaatsen. Als de school denkt aan extra ondersteuning in de vorm van het arrangement HBwijs, vraagt de school middels Tommy het arrangement HBwijs aan bij Passenderwijs.

Informatie die aangeleverd wordt: informatie ontvangen van ouders; dossier van de school van inschrijving; analyse capaciteitenprofiel (WISC-V) en de argumentatie waarom een arrangement extra ondersteuning wordt aangevraagd.

 

Passenderwijs stelt een advies op voor de centrale toekenningscommissie (CTC) van Passenderwijs.

Op basis van het besluit van de CTC bepaalt de school of de leerling wordt toegelaten, al dan niet met een arrangement extra ondersteuning.
• Bij toelating wordt de leerling ingeschreven
• Bij afwijzing wordt dit schriftelijk op basis van argumenten door de school gecommuniceerd aan ouders en school van inschrijving. De school van inschrijving is dan weer aan zet.

Tijdelijke Observatie Plek (TOP)

 

Indien er geen advies kan geven op basis van de aangeleverde informatie, kan een Tijdelijke Observatie Periode worden ingezet. Deze TOP kan in het kader van de onderzoeksplicht gebruikt worden en heeft tot doel tot een advies te komen welke onderwijssetting het meest passend is. De leerling wordt gedurende maximaal 4 weken in een fulltime HB-groep geplaatst, waar hij/zij wordt geobserveerd. In deze periode blijft de leerling ingeschreven op de school van inschrijving.

Er zijn geen kosten verbonden aan HBwijs voor ouders of de school.

Beide leslocaties zijn in staat zijn kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid tussen 6 en 12 jaar (in groep 4 t/m 8) een passend onderwijsaanbod te bieden. Er is per locatie plek voor 12 HB wijs arrangementen.