Begaafd

CBO-Vooruitwerklab

Passenderwijs organiseert samen met het Centrum voor begaafdheidsonderzoek (CBO), verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, het CBO-Vooruitwerklab. Het CBO-Vooruitwerklab is een bovenschoolse interventie (arrangement extra ondersteuning) met een verdiepend karakter. Het is gericht op leerlingen in groep 5 t/m 8.

De opzet en inhoud van het CBO VWL is wetenschappelijk onderbouwd. Het theoretisch kader is gebaseerd op de theorie van Sternberg. Tijdens de lessen wordt gewerkt met het Grote Vooruitwerklabboek (Schrover, 2010).

 

;
logo lerenderwijs
Wat houdt het in?

Uitdagende opdrachten voor specifieke onderwijsbehoeften

Het CBO-Vooruitwerklab is een kortdurende, bovenschoolse interventie (extra ondersteuning) met een verdiepend karakter, beschikbaar voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 5 t/m 8.

Het Vooruitwerklab (VWL) omvat 10 bijeenkomsten op dinsdagochtend, verspreid over 10 weken, en wordt verzorgd door twee begeleiders met een ECHA-diploma of in opleiding hiertoe.

Per schooljaar zijn er maximaal drie Vooruitwerklabs, in elke regio van het SWV één. In elk VWL  kunnen 8 tot 12 kinderen geplaatst worden. Per school kunnen maximaal 2 leerlingen deelnemen.

 

De focus bij de opdrachten van het VWL ligt op het denkproces en inzicht in de manier van denken en werken van de leerlingen. De opdrachten zijn uitdagend, ongewoon en complex en zetten aan tot zelfreflectie: Hoe heb ik deze taak aangepakt? Wat heb ik ervan geleerd? Hoe ga ik dat gebruiken bij andere lessen op school?

Leerlingen worden geobserveerd en opdrachten worden met de leerlingen nabesproken. Er wordt vooral gekeken naar de keuzes die de leerlingen maken en hun manier van denken.

Vanuit intervisie met de leerkracht en eventueel de IB-er wordt expliciet gewerkt aan transfer naar de school.

Voor welke leerlingen is het CBO-vooruitwerklab geschikt?

Leerlingen die opvallen door een combinatie van:

  • creatieve en/of analytische en/of praktische manieren van denken;
  • brede algemene interesses;
  • kennis, mondelinge taalvaardigheden, grote leerhonger;
  • opvallend hoge schoolprestaties;
  • extreme onzekerheid over de eigen prestaties en/of een angstige houding tegenover school, neigend naar uitval.

 

  • leerlingen die in de reguliere (verrijkings-)klassen niet goed uit de verf komen, die niet de prestaties leveren die bij hun capaciteiten (lijken te) passen;
  • leerlingen die (nog) niet zelfsturend en autonoom opereren in de klas, maar hiertoe wel de capaciteiten hebben;
  • uiting van verveling in internaliserend of externaliserend gedrag;
  • leerlingen met externaliserend gedrag dat de veiligheid van de groep en begeleiders in gevaar brengt passen niet bij het aanbod binnen het arrangement ‘CBO-Vooruitwerklab’.
Het proces van aanmelding tot toekenning, planning etc.

Praktische zaken

School kan een leerling, in overleg met ouders/verzorgers, aanmelden vanaf dat de leerling in groep 5 zit met Tommy, het online dossier van het samenwerkingsverband.
Per schooljaar worden er maximaal 3 Vooruitwerklabs georganiseerd. In totaal kunnen 10-12 leerlingen per Vooruitwerklab geplaatst worden. Per school kunnen maximaal 2 leerlingen deelnemen.

Besluit tot toekenning/afwijzing van dit arrangement vindt plaats in het Loket.

Bij te veel aanmeldingen wordt de plaatsing bepaald door de mate van de extra ondersteuningsbehoefte in combinatie met de ondersteuning die de school zelf al heeft geboden. In overleg met ouders, school en een begeleider passend onderwijs kunnen ook leerlingen uit een andere regio in een Vooruitwerklab worden geplaatst.

Het Vooruitwerklab omvat 10 bijeenkomsten verspreid over 10 weken. Elke week worden de leerlingen een dagdeel verwacht op een vaste locatie binnen de regio.

Tijdens het traject is er een voorlichtingsavond voor ouders en een intervisiebijeenkomst voor de leerkracht en eventueel de IB-er.

Aan het eind van het traject wordt een kort verslag van het verloop van de ontwikkeling van de leerling opgesteld en worden handelingsgerichte adviezen gegeven voor in de groep. Na de verslaglegging is er voor ouders en de school een digitaal eindgesprek. Tijdens het eindgesprek worden vragen van ouders en school beantwoord en worden de bevindingen en de eventuele voortgang op de eigen school besproken.

Er zijn geen kosten verbonden aan het CBO-Vooruitwerklab. Wel verwachten we vanwege de opbouw van de inhoud van het VWL dat leerlingen elke bijeenkomst aanwezig zijn.

Vooruitwerklab regio Ronde Venen

Dit eerste CBO-Vooruitwerklab vindt plaats in Wilnis, op tien dinsdagen tussen 09.15 en 12.00 uur in de periode tussen 3 september en 12 november 2024.

Om aan te melden voor dit CBO-Vooruitwerklab dient voor 21 juni 2024 een Tommy (online dossier van Passenderwijs) te zijn ingevuld. Plaatsing wordt bepaald door het loket, bericht van plaatsing inclusief rooster en locatie volgt in de week van 1 juli. Wanneer er nog plaats is, kan het loket in overleg ook leerlingen uit Stichtse Vecht of Woerden plaatsen, mits ouders kunnen brengen en halen.

 

Vooruitwerklab regio Stichtse Vecht

Dit CBO-Vooruitwerklab vindt plaats in Breukelen op de tien dinsdagochtenden in de periode tussen 10 december en 11 maart 2024 tussen 09.15 en 12.00 uur.

 

Om aan te melden voor dit Vooruitwerklab dient voor 25 oktober 2024 een Tommy (online dossier van Passenderwijs) te zijn ingevuld. Plaatsing wordt bepaald door het loket, bericht van plaatsing inclusief rooster en locatie volgt in de week van 19 november. Wanneer er nog plaats is, kan het loket ook leerlingen uit de Ronde Venen of Woerden plaatsen, mits ouders kunnen brengen en halen.

 

Vooruitwerklab regio Woerden

Locatie en data

Dit CBO-Vooruitwerklab vindt plaats op het kantoor van Passenderwijs op de tien dinsdagochtenden tussen 1 april en 17 juni 2025 tussen 09.15  en  12.00 uur.

Om aan te melden voor dit Vooruitwerklab dient voor 7 maart 2025 een Tommy (online dossier van Passenderwijs) te zijn ingevuld. Plaatsing wordt bepaald door het loket, bericht van plaatsing inclusief rooster en locatie volgt in de week van 21 maart. Wanneer er nog plaats is, kan het loket ook leerlingen uit de Ronde Venen of Stichtse Vecht plaatsen, mits ouders kunnen brengen en halen.