PROCEDURE EXTRA ONDERSTEUNING

1. Aanmelding in het groeidocument
De ouders en de school ontvangen een digitale, beveiligde, link van een groeidocument (deze link is door school aan te vragen via loket@passenderwijs.nl). U vindt hier meer informatie over de beveiliging en inhoud van het groeidocument.

2. Loketbespreking
Om in aanmerking te komen voor een arrangement moet er sprake zijn van meervoudige, complexe onderwijsbehoeften die om een specifieke inzet en/of expertise vragen. Het Loket maakt een eerste inschatting of de aanvraag in aanmerking komt voor een arrangement. Als dit zo is, zal het Loket bekijken welk arrangement het best passend is en een wettelijk verplicht deskundigenadvies opstellen (handelingsgericht arrangeren). Wanneer de onderwijsbehoeften nog niet duidelijk zijn, wordt de processtap ingezet, voordat een deskundigenadvies kan worden gegeven.

3. Processtap handelingsgerichte diagnostiek
Door middel van bijvoorbeeld een observatie, gesprek met de school en ouders en/of een onderzoek wordt in kaart gebracht wat het kind nodig heeft. Er wordt een plan gemaakt, waarbij overleg volgt over het meest passende arrangement. Met deze extra informatie kan een deskundigenadvies worden opgesteld.

In enkele gevallen kan het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften niet binnen de eigen school. Hierbij is de situatie voor het kind of voor andere kinderen niet meer veilig genoeg. Dit zou geen eerlijk en helder beeld opleveren. In deze gevallen wordt in overleg met ouders en school bekeken of Kort Tijdelijke Observatie (KTO) een mogelijkheid is. Het kind gaat dan tijdelijk naar een andere basisschool of het SBO/SO, waar de onderwijsbehoeften verder in kaart gebracht worden.

4. Toekenning van het arrangement
Passenderwijs kent vier arrangementen. Deze arrangementen worden toegekend door het Loket (ondersteuning van de school en ondersteuning van de groep) of door de Centrale Toekenningscommissie (eigen ondersteuningsbudget en toelaatbaarheidsverklaring SBO/SO).

5. Uitvoering van het arrangement
Het verschilt per arrangement wie betrokken is. Wanneer de school specifieke expertise nodig heeft, wordt ondersteuning gevraagd van begeleiders uit het regioteam van Passenderwijs of het speciaal onderwijs. Het kan ook goed zijn dat de  school het arrangement zelf uitvoert, door middel van het budget wat zij hebben ontvangen. Het SBO en SO voert arrangementen uit, wanneer de kinderen daar middels een toelaatbaarheidsverklaring worden geplaatst.

6. Evaluatie
Er wordt altijd geëvalueerd of het arrangement nog wel passend is. Evaluaties vinden plaats in het groeidocument, aan het einde van de duur van het arrangement. Wanneer er opnieuw een arrangement nodig is, kan de school dit middels de evaluatie aanvragen. De ouders zijn altijd betrokken bij de begeleiding van het kind op school en daardoor ook bij de evaluatie van het arrangement.