GEMEENTEN
De scholen van Passenderwijs liggen in vijf gemeenten; De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater. Er wordt op diverse wijze samengewerkt met de gemeenten, van beleids- tot uitvoerend niveau.

Regionaal Educatieve Agenda (REA)
In dit overleg nemen de vijf betrokken gemeenten deel ten behoeve van afstemming over regionale zaken aangaande onderwijs en jeugdhulp. In het Op Overeenstemming Gericht Overleg nemen de wethouders deel, waarin het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband wordt besproken.

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
In dit overleg nemen de schoolbesturen uit de gemeente deel. Het samenwerkingsverband is toehoorder in dit overleg.

Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
Met RBL vindt structureel afstemming plaats als het gaat om leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te zitten. Deze afstemming is maandelijks om af te stemmen om welke leerlingen het gaat (directeur samenwerkingsverband en afdelingsleider RBL), maar ook op uitvoeringsniveau tussen de co├Ârdinatoren van Passenderwijs en de leerplichtambtenaren. Volgens het thuiszittersprotocol wordt tijdig ge├»nformeerd, waar nodig een actietafel opgezet en worden verantwoordelijkheden en taken verdeeld.

In het geval dat ouders een vrijstelling van de leerplicht aanvragen wordt het samenwerkingsverband tijdens het onderzoek door een onafhankelijk arts benaderd om na te gaan of er binnen het dekkend aanbod van het samenwerkingsverband geen andere oplossing dan een vrijstelling is.

Leerlingenvervoer
Het aanvragen van leerlingenvervoer naar speciaal (basis) onderwijs is de verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis) onderwijs afgeeft en er is mogelijk sprake van een verzoek tot leerlingenvervoer, geeft het samenwerkingsverband hierover advies aan de gemeente. In situaties waarbij de meest passende school niet de dichtstbijzijnde is, vindt telefonisch overleg plaats met de betrokken ambtenaar van de gemeente.

Jeugdhulp
Sinds de transitie Jeugdzorg heeft de gemeente de verantwoordelijkheid uitvoering te geven aan de Jeugdwet. Iedere gemeente heeft hiervoor zijn eigen werkwijze ontwikkeld. Verdere informatie hierover vindt u via de onderstaande links:

De Ronde Venen: http://www.servicepuntderondevenen.nl/
Montfoort: http://jeugdteammontfoort.nl/
Oudewater: http://www.welzijnoudewater.nl/
Stichtse Vecht: http://www.stichtsevecht.nl/inwoners/jeugdhulp-en-zorg_42284/
Woerden: https://www.woerdenwijzer.nl/