logo_onderwijsbegeleiders
De Onderwijs Begeleiders

De Onderwijs Begeleiders zijn een groep professionals die scholen begeleidt bij het geven van onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML). Met onze jarenlange ervaring voor de klas en in de school spreken wij de taal van de school en geven werkbare, realistische en handelingsgerichte adviezen. Wat heeft déze leerkracht nodig bij begeleiding van déze leerling, in déze groep, op déze school? Daarbij wordt gekeken naar de sterke kanten van de leerling en zijn omgeving. Gezamenlijk worden ondersteuningsvragen in kaart gebracht en ambitieuze, maar realistische doelen opgesteld op het gebied van onder andere de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid en de cognitieve ontwikkeling. Dit alles met als hoofddoel een optimale ontwikkeling van het kind. Met onze begeleiding worden leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en andere betrokkenen deskundig op het gebied van het zeer moeilijk lerende kind!