logo_auris
Auris

Auris helpt mensen die problemen hebben met horen, spreken of taal: van peuters die net hebben leren praten tot volwassenen met ernstige problemen met horen. Ook zorgt Auris voor passend onderwijs en begeleidt Auris professionals door voorlichting, preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling en advies. Scholen voor regulier onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij Auris een consultatie aanvragen.

Ook biedt Auris onderwijsarrangementen, die een antwoord geven op de onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school.Deze zijn te onderscheiden in licht (kortdurende ondersteuning), medium (intensieve ondersteuning, mogelijk geclusterd op een basisschool) en intensief (plaatsing op een onderwijsinstelling binnen cluster 2). Toekenning van een arrangement vindt plaats door de Commissie van Onderzoek waarbij niet alleen de ernst van de beperking bepalend is, maar ook de onderwijsbehoefte van het kind. Ouders en reguliere scholen kunnen rekenen op begeleiding bij het traject om de toelaatbaarheid en het onderwijsarrangement vast te stellen. De instellingen streven naar een laagdrempelige en toegankelijke informatie-, consultatie- en adviesfunctie waar ouders, reguliere scholen en hulpverleners met cluster 2 gerelateerde vragen terecht kunnen. Hierdoor wordt handelingsverlegenheid eerder gesignaleerd en kan er, indien nodig, tijdig en adequaat ondersteuning worden geboden.

Het uiteindelijke doel is dat voor ieder kind met een auditieve en/of communicatieve beperking, passend onderwijs wordt gerealiseerd.

Auris doet dat graag met anderen samen. Passenderwijs werkt samen met cluster 2 door afstemming en samenwerking te organiseren, wanneer het kind een auditieve en/of communicatieve beperking heeft. Twee vaste contactpersonen zijn voor de scholen en het samenwerkingsverband het eerste aanspreekpunt voor consultatie en overleg. Zij zijn direct te benaderen door scholen, maar ook het Loket van Passenderwijs kan de contacten leggen. Klik hier voor informatie. Auris heeft een cursuscentrum en een website voor professionals. Op deze site staat informatie over wat Auris kan betekenen.

Consultatieformulier Auris  Voorlichting IB netwerken  Overige informatie Auris